ยินดีต้อนรัับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต 3

 

ข้อมูล
   แนะนำบุคลากร 
   เว็บไซต์"การพัฒนาคลังคณิตศาสตร์ฯ"
   ทำเนียบเครือข่ายการนิเทศ
  
 
 
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
   ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุุฒิ สพม.3
   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใน สังกัด ให้เป็นโรงเรียนที่ปลอดจาก 0,ร และ มส. กำหนดประชุมเพื่อหาแนวทาง หรือรูปแบบของโรงเรียนที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ โรงเรียนที่ส่งข้อมูล 0 ร มส. ปีการศึกษา 2553-2554 และผลภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมิน นักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2012 หนังสือประกาศ รายงานสพฐ.15พค2555 รายงานสพฐ.15มิย2555
 
 
SOCIAL NETWORK
 
 
เรื่องน่ารู้
 >>หลักสูตรแกนกลางฯ 2551
 >>เครือข่ายการเรียนรู้เว็บครู "สอนดี"
>>ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC
 >>ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 >>สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 >>
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
 >>บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
 >>Open Source
 >>ศูนย์เทคโนโลยี & การสื่อสาร
 >>OBEC LMS
 >>โครงการอาหารกลางวัน
 >>Pil OBEC
 >>E-BOOK สทร.สพฐ.
 >>มุมศึกษานิเทศก์
 >>
โรงเรียนในฝัน
 >>สารานุกรมสำหรับเยาวชน
 >>นวัตกรรมทางการศึกษา
 >>OBEC MOU
 >>ห้องเรียนทันข่าว
 >>ศูนย์รวมสื่อ
 >>ภาษาไทย ภาษาทอง
 >>โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
 
 
 
 
สถิติ ผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
สถิติเว็บไซต์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2554
 

 

 

 
 
 
 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ ONET2556 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้มอบหมายให้ สพม.3 ดำเนินการหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นโรงเรียนที่ปลอดจาก 0,ร และ มส.ภายในปีการศึกษา 2557  ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดทำโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งทุกโรงเรียนได้สร้างและพัฒนารูปแบบ วิธีดำเนินการที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองมาครบ 2 ปีการศึกษาแล้ว เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สพม.3 ขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนละ 2 คนได้แก่ผู้ที่รับผิดชอบทำข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ ONET2556  และหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในหรือผู้แทนที่จัดทำ SAR กำหนดประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2557  ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

 
***** หมายเหตุ ********** ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 ทุกโรงเรียนรับทราบข้อมูลการเข้าร่วมประชุม แล้ว แต่การตอบรับรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งมาเพียง 28 โรงเรียน ยังเหลือ 19 โรงเรียน
ประชุมปฏิบัติการ วันที่ 24  เมษายน 2557 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
ที่
ชื่อโรงเรียน ผู้ตอบ  /  วิธีการ / เวลา เมื่อวันที่
จำนวน
1
บ้านแพรกประชาสรรค์ ผอ. ทางโทรศัพท์ 10.05  16 เม.ย.57
2
2
หนองน้ำส้มวิทยาคม ครู ทาง Email  17 เม.ย.57
2
3
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผอ.ทาง Email  17 เม.ย.57
3
4
นนทบุรีพิทยาคม ครู ทาง Email  17 เม.ย.57
4
5
นครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ครู ทาง Email  18 เม.ย.57
4
6
อุดมศีลวิทยา ครู ทาง Email  18 เม.ย.57
2
7
ปากกรานพิทยา ครู ทาง Email  18 เม.ย.57
3
8
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ รองฯผอ. แจ้งทางเอกสาร  21 เม.ย.57
3
9
สาคลีวิทยา ผอ. แจ้งทางเอกสาร  21 เม.ย.57
2
10
ท่าช้างวิทยาคม ผอ. แจ้งทางเอกสาร  21 เม.ย.57
2
11
วัดเขมาภิรตาราม รองฯผอ. แจ้งทางเอกสาร  21 เม.ย.57
3
12
ท่าเรือ"นิตยานุกูล" ครู ทาง Email  21 เม.ย.57
2
13
บางไทรวิทยา ครู ทาง Email  21 เม.ย.57
2
14
บางบาล ครู ทาง Email  21 เม.ย.57
2
15
ศรีบุณยานนท์ ครู ทาง Email  21 เม.ย.57
4
16
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ครู ทาง Email  21 เม.ย.57
2
17
ปากเกร็ด ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
3
18
วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ผอ. แจ้งทางเอกสาร  22 เม.ย.57
2
19
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
3
20
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
3
21
สตรีนนทบุรี ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
2
22
สวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ผอ. แจ้งทางเอกสาร  22 เม.ย.57
2
23
รัตนาธิเบศร์ ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
3
24
บางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑) รองฯผอ. แจ้งทาง  Email  22 เม.ย.57
2
25
มหาราช (ประชานิมิต) ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
2
26
อุทัย ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
2
27
ผักไห่สุทธาประมุข ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
2
28
บางซ้ายวิทยา ครู ทาง Email  22 เม.ย.57
3
29
บางบัวทอง ครู ทาง Email  22 เม.ย.57 3
30
ไทรน้อย ครู ทาง Email  22 เม.ย.57 2
31
ลาดงาประชาบำรุง ครู ทาง Email  22 เม.ย.57 2
32
เสนา "เสนาประสิทธิ์" ครู ทาง Email  23 เม.ย.57 2
33
ลาดชะโดสามัคคี ครู ทาง Email  23 เม.ย.57 4
34
เบญจมราชานุสรณ์ ครู ทางโทรศัพท์  23 เม.ย.57 3
35
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ครู ทาง Email  23 เม.ย.57 2
36
บางปะหัน ครู ทาง Email  23 เม.ย.57 2
37
เทพศิรินทร์ นนทบุรี ครู ทาง Email  23 เม.ย.57 1
38
ราษฎร์นิยม ทาง Line  23 เม.ย.57 3
39
วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ทาง Line  23 เม.ย.57 3
40
อยุธยานุสรณ์ รองฯผอ. แจ้งทางโทรศัพท์ 14.00  23 เม.ย.57 3
41
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองฯผอ. แจ้งทางโทรศัพท์ 15.33  23 เม.ย.57 3
42
อยุธยาวิทยาลัย ผอ. แจ้งทางโทรศัพท์ 15.43  23 เม.ย.57 2
43
บางปะอิน ครู ทางโทรศัพท์  15.49  23 เม.ย.57 2
44
ภาชี (สุนทรวิทยานุกูล) ผอ. แจ้งทางโทรศัพท์ 15.59  23 เม.ย.57 3
45
ท่าหลวงวิทยานุกูล ครู แจ้งทางโทรศัพท์ 16.01  23 เม.ย.57 2
46
โพธินิมิตวิทยาคม ผอ. แจ้งทางโทรศัพท์ 16.07  23 เม.ย.57 2
47
ราชวินิต  นนทบุรี   ไม่มีคำตอบ  
    สพม.3   5
    รวมผู้เข้ารับการอบรม   119

 

   
   
   
   
 
   
   
 
     

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา)    
                                                                                         74/11 ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000    

                                                                        โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-2966-5986 /0-2966-7059