ยินดีต้อนรัับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต 3

 

ข้อมูล
   แนะนำบุคลากร 
   เว็บไซต์"การพัฒนาคลังคณิตศาสตร์ฯ"
   ทำเนียบเครือข่ายการนิเทศ
  
 
 
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
   ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุุฒิ สพม.3
   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใน สังกัด ให้เป็นโรงเรียนที่ปลอดจาก 0,ร และ มส. กำหนดประชุมเพื่อหาแนวทาง หรือรูปแบบของโรงเรียนที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ โรงเรียนที่ส่งข้อมูล 0 ร มส. ปีการศึกษา 2553-2554 และผลภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมิน นักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2012 หนังสือประกาศ รายงานสพฐ.15พค2555 รายงานสพฐ.15มิย2555
 
 
SOCIAL NETWORK
 
 
เรื่องน่ารู้
 >>หลักสูตรแกนกลางฯ 2551
 >>เครือข่ายการเรียนรู้เว็บครู "สอนดี"
>>ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC
 >>ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 >>สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 >>
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
 >>บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
 >>Open Source
 >>ศูนย์เทคโนโลยี & การสื่อสาร
 >>OBEC LMS
 >>โครงการอาหารกลางวัน
 >>Pil OBEC
 >>E-BOOK สทร.สพฐ.
 >>มุมศึกษานิเทศก์
 >>
โรงเรียนในฝัน
 >>สารานุกรมสำหรับเยาวชน
 >>นวัตกรรมทางการศึกษา
 >>OBEC MOU
 >>ห้องเรียนทันข่าว
 >>ศูนย์รวมสื่อ
 >>ภาษาไทย ภาษาทอง
 >>โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
 
 
 
 
สถิติ ผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
สถิติเว็บไซต์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2554
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
 
   
   
 
     

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา)    
                                                                                         74/11 ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000    

                                                                        โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-2966-5986 /0-2966-7059